شماره حساب های بانکی

برای واریز وجه به شرکت اینتکس می توانید مبالغ خود را به شماره حساب های شرکت اینتکس واریز کنید.

 

5022-2910-7339-9055 بانک پاسارگاد | به نام وحیدرضا کیانی

5022-2910-7339-9048 بانک پاسارگاد | به نام وحیدرضا کیانی

6104-3375-9519-4497  بانک ملت | به نام وحیدرضا کیانی

6037-9975-3262-6497  بانک ملی | به نام وحیدرضا کیانی

* شرکت اینتکس به جز شماره حساب های فوق، اطلاعات دیگری برای واریز وجه نداشته و مسئولیت واریز به سایر حساب ها به عهده خریدار است.