شماره حساب های بانکی

برای واریز وجه به شرکت اینتکس می توانید مبالغ خود را به شماره حساب های شرکت اینتکس واریز کنید.

 

5022-2910-7339-9055 بانک پاسارگاد | به نام وحیدرضا کیانی

5022-2910-7339-9048 بانک پاسارگاد | به نام وحیدرضا کیانی