شماره حساب های بانکی

برای واریز وجه به شرکت اینتکس می توانید مبالغ خود را به شماره حساب های شرکت اینتکس واریز کنید.

 

5022-2910-7132-0129 بانک پاسارگاد | به نام وحیدرضا کیانی