نمایندگی اینتکس در شهرستان ها

نمایندگی مشهد 

مشهد-بلوار وکیل آباد۲۳-خیابان سید مرتضی ۳- پلاک ۱۷.۱